تعبیر خواب بادام

تعبیر خواب بادام تعبیر خواب بادام محمدبن سيرين: بادام در خواب ديدن نعمت و روزي بود. لكن به خصومت به

ادامه