تعبیر خواب غم

تعبیر خواب غم

تعبیر خواب غم محمدبن سیرین :

دیدن غم درخواب ، دلیل خرمیاست.

اما اگر بیند که از غم رسته بود، دلیل غم است. اگر بیند که غمگین بود، دلیل خرمیاست.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.