تعبیر خواب غول

تعبیر خواب غول

تعبیر خواب غول منوچهر مطیعی تهرانی:

غول در خواب یا واکنش ضعف است یا دشمنی است بزرگ که از او هم بیم داریم و هم آسیب میبینیم و همیشه برای ما خطر ایجاد می کند .

چنانچه در خواب غولی دیدید که عزم شما را داشت از جانب کسی مورد تهدید قرار می گیرید .

اگر از غول بگریزید امنیت مییابید و اگر او را بکشید و نابود کنید بر دشمن چیره می شوید. اگر در خواب غولی ببینید که خوشحال است شما غمگین می شوید و اگر غول اندوهگین و ژنده بود شادی بزرگی برای شما پیش می آید . غول واکنش ضعف بیننده خواب است. عظمت کار هم می تواند مولد احساس ضعف باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.