تعبیر خواب لب

تعبیر خواب لب

تعبیر خواب لب محمدبن سیرین:

دیدن لب ها درخواب، دلیل حاجت روائی بود و دیدن لب زیرین درخواب، بهتر از لب بالا است و بعضی گویند: دیدن لب ها درخواب، دلیل قرابت و خویشی است. اگر بیند که لبهای او نبودند، دلیل بر نقصان مال است و نیز گویند زنش بمیرد. اگر بیند لبهای او ببریدند، دلیل که زنش را طلاق دهد.

تعبیر خواب لب ابراهیم کرمانی:

اگر بیند لبهای او درد می کرد، دلیل است غمگین شود. اگر بیند که لبهای او برهم چسبیده بود چنانکه باز نتوانست کرد، دلیل که کارش بسته شود. اگر زنی بیند خالی سیاه بر لب داشت، دلیل عز و جاه است. اگر این خواب را مردی بیند، دلیل است مالش زیاده شود. اگر بیند لبهای او سرخ بود، دلیل است سخن روا شود. اگر بیند لبهایش سبز است یا سفید، دلیل که از بهر دوستان غم خورد. اگر لب خود را ضعیف بیند، دلیل که عاجز شود.

تعبیر خواب لب امام جعفر صادق:

دیدن لب بالا در خواب، دلیل پسر است و لبِ زیرین دختر بود.


برای دیدن تعبیر خواب سایر حروف کافیست از جدول زیر حرف مورد نظر را انتخاب کنید تا تعبیر خواب جامع وبگردون را مشاهده فرمایید.

الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

ژ

س

ش

ص

ض

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *