تعبیر خواب کبک

تعبیر خواب کبک

تعبیر خواب کبک محمدبن سیرین:

کبک در خواب، دلیل بر زنی خوبروی باشد یا کنیزکی صاحب جمال. اگر بیند کبکی بگرفت، دلیل که زنی بخواهد یا کنیزکی بخرد. اگر بیند گوشت کبک خورد، دلیل که لباسی به وی بخشند.

تعبیر خواب کبک ابراهیم کرمانی:

اگر بیند گلوی کبک ببرید، دلیل که دختری را دوشیزگی ببرد.

تعبیر خواب کبک جابرمغربی:

اگر بیند کبک نر داشت، دلیل بر پسر باشد و کبک ماده، دلیل بر زن و کنیزک موافق است.

تعبیر خواب کبک امام جعفر صادق:

دیدن کبک بر چهار و جه است. اول: پسر. دوم: دوست. سوم: رامش کار. چهارم: کام دل یافتن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.