دانلود آهنگ صباح شهرام ناظری

دانلود آهنگ صباح شهرام ناظری

 

متن آهنگ صباح شهرام ناظری:

تا با غم عشق تو مرا کار افتاد
بیچاره دلم در غم بسیار افتاد

بسیار فتاده بود اندر غم عشق
اما نه چنین زار که این بار افتاد

سودای تورابهانه ای بس باشد
مدهوش تو را ترانه ای بس باشد

در کشتن ما چه میزنی تیر جفا؟
ما را سر تازیانه ای بس باشد

 

دانلود آهنگ صباح شهرام ناظری: