دانلود آهنگ Can’t Stop The Feeling

دانلود آهنگ Can’t Stop The Feeling

دانلود آهنگ Can’t Stop The Feeling از JUSTIN TIMBERLAKE

متن آهنگ Can’t Stop The Feeling :

I got this feeling inside my bones

من در استخوان هام این حس را دارم

It goes electric, wavey when I turn it on

وقتی که من روشنش می کنم این حس موج الکتریکی میشه!

All through my city, all through my home

در میان تمام شهرم و در میان تمام خانه ام

We’re flying up, no ceiling, when we in our zone

وقتی که ما در محدوده خودمان هستیم به سمت بالا پرواز می کنیم و سقفی وجود ندارد

[Refrain: Justin Timberlake]

I got that sunshine in my pocket

من نور آفتاب را در جیبم دارم

Got that good soul in my feet

آن ترانه خوب را در پاهام دارم

(حس خوندن داره)

I feel that hot blood in my body when it drops

من داغ بودن خون درون بدنم را وقتیکه چکه می کند حس میکنم

I can’t take my eyes up off it, moving so phenomenally

من نمی تونم چشم هایم را روی آن بپوشم،و بصورت خارق العاده ایی از آن رد بشوم

Room on lock, the way we rock it, so don’t stop

تو طوری که پیش میروی انگار ما می لرزونیمش، پس متوقف نشو

[Pre-Chorus: Justin Timberlake]

And under the lights when everything goes

وقتی که هر چی می گذرد زیر چراغ ها

Nowhere to hide when I’m getting you close

وقتی که من نزدیکت می شوم هچی جایی برای پنهان شدن نیست

When we move, well, you already know

وقتی که ما حرکت می کنیم، خب،تو حالا می دانی

So just imagine, just imagine, just imagine

پس فقط تصور کن ،فقط تصور کن،فقط تصور کن

[Chorus: Justin Timberlake]

Nothing I can see but you when you dance, dance, dance

هیچ چیز را نمی توانم ببینم اما تو وقتی تو می رقصی می رقصی می رقصی

A feeling good, good, creeping up on you

حس خوبیه،خوب،محکم بگیرمت

So just dance, dance, dance, come on

پس فقط برقص،برقص،برقص،زود باش

All those things I shouldn’t do

تمام آن چیز هایی که من باید برات انجام بذهم

But you dance, dance, dance

ولی تو برقص برقص برقص

And ain’t nobody leaving soon, so keep dancing

و هیچکس نیست که زود برود،پس ادامه بده به رقصت

I can’t stop the feeling

من نمی تونم این حس را متوقف کنم

So just dance, dance, dance

پس فقط برقص برقص برقص

I can’t stop the feeling

من نمی تونم این حس را متوقف کنم

So just dance, dance, dance, come on

پس فقط برقص برقص برقص

[Verse 2: Justin Timberlake]

Ooh, it’s something magical

اوه چیز جادوییه

It’s in the air, it’s in my blood, it’s rushing on

در هوا هست و در خونم هست ، هجوم میاره

I don’t need no reason, don’t need control

من به هیج دلیلی نیاز ندارم ،نیازی به کنترل (خودم)ندارم

I fly so high, no ceiling, when I’m in my zone

من خیلی بالا پرواز می کنم،سقفب وجود ندارد وقتی که من درمنطقه خودم هستم

[Refrain: Justin Timberlake]

I got that sunshine in my pocket

من نور آفتاب را در جیبم دارم

Got that good soul in my feet

آن ترانه خوب را در پاهام دارم

(حس خوندن داره)

I feel that hot blood in my body when it drops

من داغ بودن خون درون بدنم را وقتیکه چکه می کند حس میکنم

I can’t take my eyes up off it, moving so phenomenally

من نمی تونم چشم هایم را روی آن بپوشم،و بصورت خارق العاده ایی از آن رد بشوم

Room on lock, the way we rock it, so don’t stop

تو طوری که پیش میروی انگار ما می لرزونیمش، پس متوقف نشو

[Pre-Chorus: Justin Timberlake]

And under the lights when everything goes

وقتی که هر چی می گذرد زیر چراغ ها

Nowhere to hide when I’m getting you close

وقتی که من نزدیکت می شوم هچی جایی برای پنهان شدن نیست

When we move, well, you already know

وقتی که ما حرکت می کنیم، خب،تو حالا می دانی

So just imagine, just imagine, just imagine

پس فقط تصور کن ،فقط تصور کن،فقط تصور کن

[Chorus: Justin Timberlake]

Nothing I can see but you when you dance, dance, dance

هیچ چیز را نمی توانم ببینم اما تو وقتی تو می رقصی می رقصی می رقصی

Feeling good, good, creeping up on you

حس خوبیه،خوب،محکم بگیرمت

So just dance, dance, dance, come on

پس فقط برقص برقص برقص یالااااااااا

All those things I shouldn’t do

تمام آن چیز هایی که من باید برات انجام بذهم

But you dance, dance, dance

ولی تو برقص برقص برقص

And ain’t nobody leaving soon, so keep dancing

و هیچکس نیست که زود برود،پس ادامه بده به رقصت

I can’t stop the feeling

نمیتونم این حس متوقف کنم

So just dance, dance, dance

پس فقط برقص برقص برقص

I can’t stop the feeling

نمیتونم این حس متوقف کنم

So just dance, dance, dance

پس فقط برقص برقص برقص

I can’t stop the feeling

نمیتونم این حس متوقف کنم

So just dance, dance, dance

پس فقط برقص برقص برقص

I can’t stop the feeling

نمیتونم این حس متوقف کنم

So keep dancing, come on

پس ادامه بده به رقصیدن یالااااااااا

[Bridge: Justin Timberlake]

I can’t stop the, I can’t stop the

نمیتونم متوقف کنم

I can’t stop the, I can’t stop the

نمیتونم متوقف کنم

I can’t stop the feeling

نمیتونم این حس متوقف کنم

[Chorus: Justin Timberlake]

Nothing I can see but you when you dance, dance, dance

هیچ چیز را نمی توانم ببینم اما تو وقتی تو می رقصی می رقصی می رقصی

A feeling good, good, creeping up on you

حس خوبیه،خوب،محکم بگیرمت

So just dance, dance, dance, come on

پس فقط برقص،برقص،برقص،زود باش

All those things I shouldn’t do

تمام آن چیز هایی که من باید برات انجام بذهم

But you dance, dance, dance

ولی تو برقص برقص برقص

And ain’t nobody leaving soon, so keep dancing

و هیچکس نیست که زود برود،پس ادامه بده به رقصت

[Outro: Justin Timberlake]
Everybody sing

همه میخونن

(I can’t stop the feeling)

نمیتونم این حس متوقف کنم

Got this feeling in my body

این حس تو وجودمه

(I can’t stop the feeling)

نمیتونم این حس متوقف کنم

Got this feeling in my body

این حس تو وجودمه

(I can’t stop the feeling)

نمیتونم این حس متوقف کنم

Wanna see you move your body

میخوام ببینم بدنتو تکون میدی

(I can’t stop the feeling)

نمیتونم این حس متوقف کنم

نمیتونم این حس متوقف کنم

Got this feeling in my body, come on
نمیتونم این حس متوقف کنم
یالاااااااااااا

دانلود آهنگ Can’t Stop The Feeling :