گیاه یوکا

گیاه یوکا

در این مقاله گل و گیاه وبگردون گیاه یوکا را بررسی می نماییم.

ویژگی ها:

نام: یوکا

نام انگلیسی:  Spineless Yucca

نوع گیاه: درختچه با برگ بزرگ، کشیده و خنجری نوک ‌تیز

آبیاری: ۷-۳ روز یکبار

نور: نور کافی غیر مستقیم

رطوبت: اسپری برگ هفته ‌ای یکبار

تکثیر: جدا کردن پاگیاه، کاشت بذر، قلمه ساقه