تعبیر خواب بیمارستان

تعبیر خواب بیمارستان تعبیر خواب بیمارستان لوک اویتنهاو: شما دوستان خود را نیازمند خواهید یافت دردرون بیمارستان بودن: خبرهای غمگین

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب بهمن

تعبیر خواب بهمن   خواب یک بهمن: موانع غیرقابل عبور راه شما را سد خواهند کرد. شما یک بهمن را

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب بهشت

تعبیر خواب بهشت تعبیر خواب بهشت ابن سیرین: تعبیر خواب بهشت، خرمی و مژده و بشارت از طرف خداوند است.

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب بستن

تعبیر خواب بستن اگر کسی در خواب ببیند که بند بر وی نهاده شده، بر خلاف آنچه که ممکن است

بیشتر بخوانید