این تمرین را هر روز انجام دهید،و هفته ای 3 کیلو از دست دهید!