تعبیر خواب بستنی

تعبیر خواب بستنی تعبیر خواب خوردن بستنی ، شانس است. تعبیر خواب بستنی خریدن ، خطری در روابط اجتماعی است.

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب برکه

 تعبیر خواب برکه  تعبیر خواب برکه برایت: دیدن برکه نشانه‌ آن است که براى کسى از اطرافیانتان اتفاق بدى رخ

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب بت

تعبیر خواب بت بت در خواب هوای نفس است. چنان چه در خواب دیدید که در داخل بت خانه ای

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب اجاق

تعبیر خواب اجاق تعبیر خواب اجاق لیلا برایت: دیدن اجاق با آتش در خواب، نشانه‌ی خوشبختی است. دیدن اجاق بدون

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب آتشفشان

تعبیر خواب آتشفشان آتشفشان در رویا آسیب‌ها و احساساتی که شخص مدتی طولانی درون خود نگاه داشته است را به

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب آموزش

تعبیر خواب آموزش تعبیر خواب آموزش دادن: اگر دیدید در حال آموزش دادن هستید، علامت آن است که یک موقعیت

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب آتشنشانی-ماشین آتشنشانی

تعبیر خواب آتشنشانی-ماشین آتشنشانی تعبیر خواب آنلی بیتون: دیدن ماشین آتش نشانی در خواب، نشانه آن است که نگرانی ها

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب آواز

تعبیر خواب آواز تعبیر خواب آواز آنلی بیتون:  اگر خواب ببینید سیاه پوستی هنگام حمل کیسه‌های شکر آواز می‌خواند، نشانه

بیشتر بخوانید