تعبیر خواب بستنی

تعبیر خواب بستنی تعبیر خواب خوردن بستنی ، شانس است. تعبیر خواب بستنی خریدن ، خطری در روابط اجتماعی است.

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب برکه

 تعبیر خواب برکه  تعبیر خواب برکه برایت: دیدن برکه نشانه‌ آن است که براى کسى از اطرافیانتان اتفاق بدى رخ

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب گبر

تعبیر خواب گبر تعبیر خواب گبر محمدبن سیرین: اگر کسی در خواب بیند گبر شد، دلیل که طالب دنیا شود.

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب کژدم

تعبیر خواب کژدم تعبیر خواب کژدم محمدبن سیرین: دیدن کژدم به خواب، دلیل بر دشمنی ضعیف است. اگر بیند کژدم

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب کار

تعبیر خواب کار تعبیر خواب کار محمدبن سیرین: اگر بیند کار دنیا می کرد، دلیل که کار آخرتش در نقصان

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب شاخه

تعبیر خواب شاخه این تعبیر برای زن و مرد یکسان است زیرا شاخه در خواب های ما اهل است و

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب شاخ

تعبیر خواب شاخ شاخ در حیوانات هم وجه تمیز نرینگی و مادگی است و هم وسیله دفاعی و کلا برای

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب سخن -حرف

تعبیر خواب سخن -حرف محمدبن سیرین گوید: سخن گفتن و شنیدن درخواب ، تاویل آن از زبان ها مختلف باشد.

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب ستاره

تعبیر خواب ستاره در جائی از همین کتاب نوشته که بر مبنای تئوری های فروید درباره خواب ، کسانی که

بیشتر بخوانید