چطور در زندگی قدردان باشیم؟ – بدون در نظر گرفتن وضعیت مالی