9 ورزشی که کمرتان را باریک میکند!،تناسب اندام،کمرباریک