تعبیر خواب شاخه

تعبیر خواب شاخه این تعبیر برای زن و مرد یکسان است زیرا شاخه در خواب های ما اهل است و

Read more

تعبیر خواب شاخ

تعبیر خواب شاخ شاخ در حیوانات هم وجه تمیز نرینگی و مادگی است و هم وسیله دفاعی و کلا برای

Read more
Page 2 of 212