تعبیر خواب فال-فال گرفتن

تعبیر خواب فال-فال گرفتن تعبیر خواب فال-فال گرفتن محمدبن سيرين: اگر بيند فال مي گرفت و فالش نيكو بود، دليل

ادامه

تعبیر خواب فاضلاب

تعبیر خواب فاضلاب چنان چه در خواب ببينيد لوله فاضلاب دستشوئي شما گرفته و آب کثيف جمع شده و عفونت

ادامه

تعبیر خواب فرش

تعبیر خواب فرش معني فرِِش با قالي فرق دارد. قالي را در جاي خود نوشته ام. فرش به معني چيزي

ادامه
Page 1 of 212