تعبیر خواب عذر خواهی – معذرت

تعبیر خواب عذر خواهی – معذرت ۱ـ اگر خواب ببینید برای گناهی که اصلاً مرتکب نشده اید از کسی عذرخواهی

ادامه

تعبیر خواب ظلمات

تعبیر خواب ظلمات تعبیر خواب ظلمات محمدبن سیرین: اگر به خواب بیند که در ظلمات بود، ناگاه به روشنی آمد،

ادامه
Page 4 of 7« اول...23456...آخر»