تعبیر خواب عذر خواهی – معذرت

تعبیر خواب عذر خواهی – معذرت ۱ـ اگر خواب ببینید برای گناهی که اصلاً مرتکب نشده اید از کسی عذرخواهی

Read more

تعبیر خواب ظلمات

تعبیر خواب ظلمات تعبیر خواب ظلمات محمدبن سیرین: اگر به خواب بیند که در ظلمات بود، ناگاه به روشنی آمد،

Read more