تعبیر خواب برکه

 تعبیر خواب برکه

 تعبیر خواب برکه برایت:

دیدن برکه نشانه‌ آن است که براى کسى از اطرافیانتان اتفاق بدى رخ خواهد داد.
دیدن برکه‌ای با آب تمیز، بیانگر آشنایی با اشخاص جدید است. اگر آب برکه کثیف و گل آلود باشد، نشانه‌ی آشنایی با افراد حیله‌گر است
اگر در خواب برکه‌ای پر از ماهی دیدید، بیانگر پیشرفت در امور مالی است اما اگر ماهی‌ها مرده باشند، یعنی دچار زیان و ضرر می‌شوید.

 تعبیر خواب برکه لوک اویتنهاو:

اگر برکه در خواب دیدید مراقب خودتان باشید.

 تعبیر خواب برکه آنلی بیتون:

اگر دختری خواب ببیند در برکه ای بدن خود را می‌شوید، دلالت بر آن دارد که جذابیت‌های زنانه‌اش برای او قدر و منزلتی فراهم ساخت.

برای دیدن تعبیر خواب سایر حروف کافیست از جدول زیر حرف مورد نظر را انتخاب کنید تا تعبیر خواب جامع وبگردون را مشاهده فرمایید.

الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

ژ

س

ش

ص

ض

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی