تعبیر خواب حلقه
تعبیر خواب جوش صورت
۱۳۹۶-۰۴-۲۲
تعبیر خواب چرخ
۱۳۹۶-۰۴-۲۲

تعبیر خواب حلقه

لوک اویتنهاو میگوید :

حلقه ازدواج : دوستی

گم کردن آن: دردسر و ناراحتی، رنجش

هدیه گرفتن : خوشبختیخانوادگی، وفاداری

 

اگر خواب ببینید حلقه ایبه انگشت دارید ، نشانه آن است که کارهاییجدید انجام میدهید و در به ثمر رساندن آنها توفیق مییابید .

دیدن حلقه شکسته در خواب ، علامت روبرو شدن با مشاجرات و اختلافات است . اگر افراد متأهل چنین خواب یببینید ، نشانه آن است که از همسر خود جدا خواهند شد .

اگر دختری خواب ببیند از کسی حلقه ای می گیرد ، نشانه آن است که نگرانی و تردیدی که نسبت به نامزدش دارد متوقف خواهد شد .

اگر در انگشت دیگران حلقه ای ببینید ، نشانه آن است که بر خوشبختی شما افزوده خواهد شد و تعدادی دوست تازه خواهید یافت .

اگر دختری خواب ببیند حلقه ازدواجش پر زرق و برق و درخشان است، علامت آن است که شوهر آینده او مردی وفادار و مهربان خواهد بود .

اگر خواب ببینید حلقه ازدواج خود را جاییگم کرده اید ، علامت آن است که اندوه فراوانیبه زندگیشما راه خواهد یافت .

اگر در خواب حلقه ازدواج را در انگشت یکیاز دوستان یا آشنایان خود ببینید ، علامت آن است که اصول اخلاقیرا زیر پا میگذارند و به تفریحات نامشروع میپردازید

 


برای دیدن تعبیر خواب سایر حروف کافیست از جدول زیر حرف مورد نظر را انتخاب کنید تا تعبیر خواب جامع وبگردون را مشاهده فرمایید.

الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

ژ

س

ش

ص

ض

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

 

Comments are closed.