تعبیر خواب شکوفه-شکوفه دادن
تعبیر خواب شاهین
۱۳۹۶-۰۴-۲۶
تعبیر خواب شیطان – ابلیس
۱۳۹۶-۰۴-۲۷

تعبیر خواب شکوفه-شکوفه دادن

شکوفه ها در خواب هم خوبند و از فرح و شادی و نشاط و پول و مال اندک خبر می دهند. شکوفه گیلاس دختر جوان است بین پانزده ت. بیست. شکوفه آلبالو پسری است خشن و ترش رو و گاه گستاخ بین چهارده ت. هیجده سال. شکوفه سیب زن جوانی است بین هیجده ت. بیست و پنج و شکوفه بادام پول و مال اندک است. به خصوص مالی است بخش بخش نه اندوخته و انباشته. شکوفه زردآلو زنی است بین بیست و پنج ت. سی سال که رنج و فتنه و بلا می آورد و شما را نیز رنجور و بیمار می کند.

اگر در خواب ببیند درختان بی بر مانند بید وکاج و سرو و چنار شکوفه آورده اند خوب نیست و نشان از فتنه و آفت است. شکوفه در فصل بهار بهتر است ولی در فصول دیگر هم بد نیست. شکوفه در خواب دیدن در فصل زمستان چندان تعریفی ندارد چون وجوه مختلف پیدا می کند که به منظور احتراز از اطاله کلام از آن می گذریم. به هر حال دیدن شکوفه ها در خواب نیکو هستند و بیننده خواب باید به فال نیک بگیرد و خوش دل باشد.

دیدن شکوفه ها، چون به وقت خود باشد نیک باشد و شکوفه کنار، دلیل بر عروس خوبروی بود و شکوفه درختهای دیگر، دلیل بر سخن های لطیف است. اگر بیند که شکوفه را می بوئید، دلیل است مردم او را ثنا گویند.

 

Comments are closed.