دانلود آهنگ سوگلی شهره

دانلود آهنگ سوگلی شهره

 

متن آهنگ سوگلی:

اومدم گل بکنم نو گل سوگلت شدم
تو خودت شاه گل گلها بودی گلدونت شدم
حالا حرفامو میخوای باور بکن باور نکن
یه روزی یه وقت یه جا میشنوی قربونت شدم
الهی قربونت بشم فدای اون جونت بشم
اومدم لیلیت بشم حسابی مجنونت شدم
خواستم عاشقت کنم خودم پریشونت شدم
آتشی زد به دلم عشق تو که داغ چیه
به خدای عشق قسم داغون داغونت شدم
اومدم گل بکنم نو گل سوگلت شدم تو خودت شاه گل گلها بودی گلدونت شدم
حالا حرفامو میخوای باور بکن باور نکن
یه روزی یه وقت یه جا میشنوی قربونت شدم
الهی قربونت بشم فدای اون جونت بشم
ما رو ببین چه فکر میکردیم چیشد
دل دل دیوونه اسیر کی شد
بازی روزگار ببین چیکار کرد
چه سهل و ساده بیقراریا کرد
اومدم گل بکنم نو گل سوگلت شدم
تو خودت شاه گل گلها بودی گلدونت شدم
حالا حرفامو میخوای باور بکن باور نکن
یه روزی یه وقت یه جا میشنوی قربونت شدم
الهی قربونت بشم فدای اون جونت بشم

دانلود آهنگ سوگلی: