دانلود آهنگ نی زن محمدرضا شجریان

دانلود آهنگ نی زن محمدرضا شجریان

 

 

متن آهنگ نی زن محمدرضا شجریان:

گر عارف حق بینی چشم بر هم زن
چون دل به یکی دادی آتش به دو عالم زن

هم چشم تماشا را بر روی نکو بگشا
هم دست تمنا را بر گیسوی پر خم زن

هم نکته وحدت را با شاهد یکتا گو
هم نکته وحدت را با شاهد یکتا گو

هم داد انا الحق را بر دار معظم زن، بر دار معظم زن
گر تکیه دهی وقتی، بر تخت سلیمان ده

ور پنجه زنی روزی، در پنجه رستم زن، در پنجه رستم زن
گر دردی از او بردی صد خنده به درمان کن

گر دردی از او بردی صد خنده به درمان کن
ور زخمی از او خوردی، صد طعنه به مرهم زن

چون ساقی رندانی، می با لب خندان خور
چون مطرب مستانی، نی با دل خرم زن

نی زن، نی با دل خرم زن
نی زن، نی با دل خرم زن

مغنی کجایی نوایت کجاست
نوای خوش غم زدایت کجاست

مغنی از آن پرده نقشی بیار
ببین تا چه گفت از درون پرده دار

چنان برکش آواز خنیاگری
که ناهید چنگی به رقص آوری

نی زن، نی با دل خرم زن
نی زن، نی با دل خرم زن

گر عارف حق بینی، چشم بر هم زن
چون دل به یکی دادی، آتش به دو عالم زن

هم چشم تماشا را بر روی نکو بگشا
هم دست تمنا را بر گیسوی پر خم زن

 

 

دانلود آهنگ نی زن محمدرضا شجریان: