دانلود آهنگ گریه کن شهرام ناظری

دانلود آهنگ گریه کن شهرام ناظری

 

متن آهنگ گریه کن شهرام ناظری:

گریه کن! که گَر؛ ســـیلِ خون گَری، ثَمر ندارد

ناله ای که ناید؛ زِ نایِ دل، اَثر نـــدارد

هر کسی که نیــــست… اهلِ دل، زِ دل خبر نـــدارد!

دل ز دستِ غم، مَــــفَر ندارد

دیده غیرِ اشـــکِ تَر ندارد

زندگی؛ دگــــر ثمر ندارد

{ گر زنیـــــم چاک

جِیب جـــان چه بـــاک!!!

مَرد و جز هَـــلاک

هیـــچ! چاره یِ دگر، ندارد

زندگی؛ دگر ثَمـــر ندارد

 

دانلود آهنگ گریه کن شهرام ناظری: