دانلود آهنگ dusk till dawn+ متن ترانه و ترجمه

دانلود آهنگ dusk till dawn+ متن ترانه و ترجمه

 

 

متن آهنگ dusk till dawn:

Not tryna be indie
تلاش نمیکنم مستقل باشم

Not tryna be cool
سعی نمیکنم باحال به نظر برسم

Just tryna be in this
فقط سعی میکنم توی این باشم

?Tell me, are you too
بهم بگو , توهم هستی؟

آهنگ Dusk till dawn

?Can you feel where the wind is
میتونی احساس کنی باد کجاست ؟

Can you feel it through
میتونی حس کنی از طریق

All of the windows
همه ی پنجره های

Inside this room
داخل این اتاق

‘Cause I wanna touch you baby
چون من میخوام لمست کنم عزیزم

And I wanna feel you too
و میخوام حست کنم

I wanna see the sunrise
من میخوام طلوع خورشید رو ببینم

On your sins just me and you
روی گناهانت ، فقط من و تو

Light it up, on the run
روشنش کن، در حال حرکت

Let’s make love tonight
بزار امشب عشق بورزیم

Make it up, fall in love, try
,عاشق شو، سعی کن

But you’ll never be alone
ولی تو هیچ وقت تنها نخواهی بود

I’ll be with you from dusk till dawn
من از غروب تا سحر باهات میمونم

I’ll be with you from dusk till dawn
من از غروب تا سحر باهات میمونم

Baby, I am right here
عزیزم من همینجام

آهنگ Dusk till dawn

I’ll hold you when things go wrong
وقتی که همه چیز اشتباه پیش بره تو رو در آغوشم نگه میدارم

I’ll be with you from dusk till dawn
من از غروب تا سحر باهات میمونم

I’ll be with you from dusk till dawn
من از غروب تا سحر باهات میمونم

Baby, I am right here
عزیزم من همینجام

I’ll be with you from dusk till dawn
من از غروب تا سحر باهات میمونم

Baby, I am right here
عزیزم من همینجام

We were shut like a jacket
ما مثل یک ژاکت بسته بودیم

So do your zip
پس زیپ رو بکش

We would roll down the rapids
ما میخوایم از آبهاى تند غلت بخوریم پایین

To find a wave that fits
برای پیدا کردن یه موج مناسب

?Can you feel where the wind is
میتونی احساس کنی باد کجاست ؟

Can you feel it through
میتونی حسش کنی از طریق

All of the windows
همه ی پنجره های

Inside this room
داخل این اتاق

‘Cause I wanna touch you baby
چون من میخوام لمست کنم عزیزم

And I wanna feel it too
و همچنین میخوام اینو حس کنم

I wanna see the sunrise
من میخوام طلوع خورشید رو ببینم

On your sins just me and you
روی گناهانت، من و تو

Light it up, on the run
روشنش کن، در حال حرکت

Let’s make love tonight
بزار امشب عشق بورزیم

Make it up, fall in love, try
شروع کن،عاشق شو، سعی کن

But you’ll never be alone
ولی تو هیچ وقت تنها نخواهی بود

I’ll be with you from dusk till dawn
من از غروب تا سحر باهات میمونم

I’ll be with you from dusk till dawn
من از غروب تا سحر باهات میمونم

Baby, I am right here
عزیزم من همینجام

I’ll hold you when things go wrong
وقتی که همه چیز اشتباه پیش بره تو رو در آغوشم نگه میدارم

I’ll be with you from dusk till dawn
من از غروب تا سحر باهات میمونم

آهنگ Dusk till dawn

I’ll be with you from dusk till dawn
من از غروب تا سحر باهات میمونم

Baby, I am right here
عزیزم من همینجام

I’ll be with you from dusk till dawn
من از غروب تا سحر باهات میمونم

Baby, I am right here
عزیزم من همینجام

Could give love to your body
میتونى به خودت عشق بورزى؟

So, only you that can stop it
پس فقط تو میتونى متوقفش کنى

Go, give love to your body
برو و به خودت عشق بورز

So, only you that can stop it
پس فقط تو میتونى متوقفش کنى

Go, give love to your body
برو و به خودت عشق بورز

آهنگ داسک تیل داون با معنی

So, only you that can stop it
پس فقط تو میتونى متوقفش کنى

Go, give love to your body
برو و به خودت عشق بورز

Go, give love to your body
برو و به خودت عشق بورز

But you’ll never be alone
ولی تو هیچ وقت تنها نخواهی بود

I’ll be with you from dusk till dawn
من از غروب تا سحر باهات میمونم

I’ll be with you from dusk till dawn
من از غروب تا سحر باهات میمونم

Baby, I am right here
عزیزم من همینجام

I’ll hold you when things go wrong
وقتی که همه چیز اشتباه پیش بره تو رو در آغوشم نگه میدارم

I’ll be with you from dusk till dawn
من از غروب تا سحر باهات میمونم

I’ll be with you from dusk till dawn
من از غروب تا سحر باهات میمونم

Baby, I am right here
عزیزم من همینجام

I’ll be with you from dusk till dawn
من از غروب تا سحر باهات میمونم

Baby, I am right here
عزیزم من همینجام

I’ll be with you from dusk till dawn
من از غروب تا سحر باهات میمونم

Baby, I am right here
عزیزم من همینجام

 

دانلود آهنگ dusk till dawn :