دانلود نت Andante در سی ماژور

دانلود نت Andante در سی ماژور

 

عنوان آنتدانته در سی ماژور
Alternate titles Andante for Flute and Orchestra
Opus number K. 315
آهنگساز Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) موتسارت
ساز Flute and Piano
کلید C major
محدوده G4–E6
ریتم 2/4
تمپو 76 BPM
زمان اجرا 5:10
سطح متوسط
فایل نت PDF Sheet Music (203 kB)
فایل صوتی MIDI (change tempo/key)
      1. MP3
(4.4 MB)
فایل صوتی دوم MIDI (change tempo/key)
      2. MP3
(4.4 MB)