خانه خانه داریبافتنی مدل بافتنی همراه با الگو ( سری نوزدهم)