مدل بافتنی همراه با الگو ( سری هشتم)

مدل بافتنی همراه با الگو ( سری هشتم)

برای دریافت مدل های 37 تا 41 بافتی و الگوی آنها به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

مدل و الگوی بافتنی شماره 37:

مدل بافتنی همراه با الگو ( سری هشتم)
مدل بافتنی همراه با الگو ( سری هشتم)

 

مدل و الگوی بافتنی شماره38 :

مدل بافتنی همراه با الگو ( سری هشتم)
مدل بافتنی همراه با الگو ( سری هشتم)

 

مدل و الگوی بافتنی شماره 39:

 

مدل بافتنی همراه با الگو ( سری هشتم)
مدل بافتنی همراه با الگو ( سری هشتم)

مدل و الگوی بافتنی شماره 40:

 

مدل بافتنی همراه با الگو ( سری هشتم)
مدل بافتنی همراه با الگو ( سری هشتم)
مدل بافتنی همراه با الگو ( سری هشتم)
مدل بافتنی همراه با الگو ( سری هشتم)

 

مدل و الگوی بافتنی شماره 41:

مدل بافتنی همراه با الگو ( سری هشتم)
مدل و الگوی بافتنی شماره 40:
مدل بافتنی همراه با الگو ( سری هشتم)
مدل بافتنی همراه با الگو ( سری هشتم)