خانه خانه داریبافتنی مدل بافتنی همراه با الگو ( سری 24)