گامهای مینور و ماژور برای فلوت+نحوه انگشت گذاری

گامهای مینور و ماژور برای فلوت+نحوه انگشت گذاری

اگر شما هم نواختن فلوت کلیددار را شروع کرده اید. احتمالا به دنبال مجموعه گام ها هستید. در این مقاله گام های فلوت همراه را نحوه انگشت گذاری نتها را ارائه کرده ایم.
 
گامهای مینور و ماژور برای فلوت+نحوه انگشت گذاری
گامهای مینور و ماژور برای فلوت+نحوه انگشت گذاری
 
گامهای مینور و ماژور برای فلوت+نحوه انگشت گذاری
گامهای مینور و ماژور برای فلوت+نحوه انگشت گذاری
   
گامهای مینور و ماژور برای فلوت+نحوه انگشت گذاری
گامهای مینور و ماژور برای فلوت+نحوه انگشت گذاری
   
گامهای مینور و ماژور برای فلوت+نحوه انگشت گذاری
گامهای مینور و ماژور برای فلوت+نحوه انگشت گذاری
       
گامهای مینور و ماژور برای فلوت+نحوه انگشت گذاری
گامهای مینور و ماژور برای فلوت+نحوه انگشت گذاری
   
گامهای مینور و ماژور برای فلوت+نحوه انگشت گذاری
گامهای مینور و ماژور برای فلوت+نحوه انگشت گذاری
       
گامهای مینور و ماژور برای فلوت+نحوه انگشت گذاری
گامهای مینور و ماژور برای فلوت+نحوه انگشت گذاری
       
گامهای مینور و ماژور برای فلوت+نحوه انگشت گذاری
گامهای مینور و ماژور برای فلوت+نحوه انگشت گذاری
     
گامهای مینور و ماژور برای فلوت+نحوه انگشت گذاری
گامهای مینور و ماژور برای فلوت+نحوه انگشت گذاری
   
گامهای مینور و ماژور برای فلوت+نحوه انگشت گذاری
گامهای مینور و ماژور برای فلوت+نحوه انگشت گذاری
در صورت نیاز به نت های بیشتر به قسمت نت موسیقی مراجعه نمایید.

نت های موسیقی بیشتر