تعبیر خواب بستن

تعبیر خواب بستن

اگر کسی در خواب ببیند که بند بر وی نهاده شده، بر خلاف آنچه که ممکن است خیال کند که علامت اسارت است، در خواب دارای تعابیر و معانی مختلفی است. به طور مثال اگر کسی در یکی از اماکن متبرکه مشاهده کند که بند بر پای دارد، تعبیر آن است که به دین خود پایبند است.

بند های مختلف و از جنس های مختلف نیز تعابیر گوناگونی دارند. اگر کسی بند آهنین بر دو پای داشت، دلیل نقص ایمانی وی یا تزویر و ریا کاری وی در امر دین است؛ اما اگر بند از طناب باشد، معنای عکس آن را دارد. اگر بند آهنین بر گردن و پای خود ببیند، مشکلاتی دارد که حل آن زمان طولانی می طلبد ولی اگر ببیند او را با بند مسی بسته اند، مشکلات او به زودی برطرف خواهد شد.

اگر کسی در دست و پای خود بند گرانبهای زربفتی دید، با شخص ثروتمندی ازدواج خواهد کرد. اگر شخص مجردی بندی نازک بر دست و چای خود دید، به زودی ازدواج خواهد کرد. اگر حکام بر دست و پای خود بند ببینند، در مقابل مردمی که بر آنها حکومت می کنند، مقید به انجام تکالیف شایسته ای هستند. باز کردن بند از دست و پا در خواب، رهایی از مشکلات است.

بعضی از معبران می گویند:

چون مردی مصلح بر دست خود بند ببیند، دلیل که از کارهای بد و ناساز دست بدارد. اگر بند دست از چوب ببیند، آن مشکلات و کارهای بد، کمتر و آسانتر است.

تعبیر خواب بستن ابراهیم کرمانی:

اگر کسی در گردن خود بند از چوب ببیند، دلیل که امانتی در گردن او باشد و او امانت نگه نمی دارد. اگر دید بند گردنش از نقره باشد، نشانه آن است که او به سبب زن رنج و زحمت کشد. اگر دید که بندش از زر بود، رنج و زحمتش از جهت مال خواهد بود. اگر ببیند بندش از مس است، دلیل که سبب رنج او از کسب و معیشت دنیا است.

اگر ببیند بند از پای او برداشتند، دلیل که از عمل پادشاه یا حاکم، خلاصی یابد. اگر بر پای خود بند نهاده ببیند، دلیل که او با مردی منافق صحبت خواهد کرد. اگر پای خود را به طناب بسته ببیند، دلیل که از کسی به وی منفعت رسد. اگر ببیند در پای خویش بند است و او را عزم سفر افتاد، دلیل که در آن سفر دیر بماند و در آنجا مقیم شود و هر چه که در پایبند قویتر و محکم تر ببیند، دلیل که اقامتش در آنجا بیشتر است. اگر بند گشاد بود بهتر باشد تا تنگ. اگر ببیند بندش از مس است همین دلیل کند. اگر ببیند که بندش از طناب است، مقیم شدن از بهر دین است.

تعبیر خواب بستن حضرت دانیال:

اگر امیر ببیند که بر پای خود بند آهنین داشت، دلیل که از ولایت خویش به سفر رود و در آن سفر بماند. اگر ببیند در هر دو پایش بند نهاده بود، دلیل که ولایت یابد. اگر ببیند چهار بند در پای داشت، دلیل است که چهار پسر یابد. اگر ببیند بند از پای او برداشته اند، دلیل که از غم ها فرج یابد. اگر امیر ببیند که پای او در بند و زنجیر است، دلیل است که به او از جانب مسیحیان، منفعت رسد. اگر ببیند بند او از نقره است، دلیل است که زنی به نکاح خواهد یا به زنی عاشق گردد. اگر ببیند بند او زرین است، دلیل که به سفر رود و یا بیمار شود. اگر ببیند بند او آهنین است، دلیل است که سفر دور کند.

تعبیر خواب بستن جابرمغربی:

بند در خواب، ثبات دین است. اگر بیماری ببیند که بر پای او بند است، دلیل که از زحمت خلاصی یابد. اگر پادشاه ببیند بر پای او بند است، دلیل که پادشاهی بر وی پایدار است.

تعبیر خواب بستن امام صادق (ع):

دیدن بند در خواب بر چهار وجه است:

  1. کفر،
  2. نفاق،
  3. بخل،
  4. از معصیت دست برداشتن.

دیدن پایبند در خواب بر سه وجه است:

    1. ثبات در دین،
    2. زن خواستن،
    3. از سفر بازآمدن.

هر که در خواب ببیند در پای او بند است، اگر در نیکی بود، نیکی در وی پایدار باشد.

تعبیر خواب بستن محمد ابن سیرین:

اگر بند بر پای خود نهاده دید، دلیل که ترسان و هراسان شود. اگر دید در پای او دو بند نهاده است و او در مسجد است، دلیل که او در دین یا در نماز یا در کاری که در آن صلاح دین است ثابت است. اگر کسی ببیند که بند آهنین در پا داشت، دلیل که دین او به خلل بوده و او به دروغ دعوی مسلمانی می کند و اینکه مردی بخیل است که از او چیزی به کسی نرسد.

تعبیر کلی بستن:

تعبیر خواب یک کتاب را می بندید، یک راز برای شما فاش می شود .

تعبیر خواب چیزهای سنگینی را با بند می بندید، یک گرفتاری با وزارت دادگستری در پیش دارید.

تعبیر خواب دو تکه چوب را بهم می بندید، خبرهای غم انگیز است.

تعبیر خواب یک قسمت از بدن شما با بند بسته شده، ناکامی است.

تعبیر خواب شما را با طناب بسته اند، موانع بسیار بر سر راهتان پدیدار می شود .

تعبیر خواب دیگران را با طناب بسته اند، دردسرها شما را کلافه خواهند کرد.

تعبیر خواب اشخاصی شما را با طناب می بندند، دریک دام می افتید.

تعبیر خواب شما دیگران را با طناب می بندید، پریشانی و ضرر مالی است.


برای دیدن تعبیر خواب سایر حروف کافیست از جدول زیر حرف مورد نظر را انتخاب کنید تا تعبیر خواب جامع وبگردون را مشاهده فرمایید.

الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

ژ

س

ش

ص

ض

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *