تعبیر خواب شکار

تعبیر خواب شکار

شکار کردن در خواب کوشش در جهت معیشت است و شکار افکندن چه با دام و چه با تفنگ یا تیر و کمان تحصیل معاش از طریق حلال است به خصوص اگر شکار افکنده شده از حلال گوشتان باشد مانند کل، آهو، بز کوهی و غیره. شکار گراز و خوک ارتکاب گناه و تحصیل مال حرام از راه ناصواب است همین طور شکار حیوانات حرام گوشت دیگر. شکار افکندن حیوانات وحشی و قوی چیرگی بر دشمن تعبیر شده است.

تعبیر خواب شکار محمدبن سیرین:

اگر بیند در خواب شکار می کرد، گوسفند کوهی یا گاو کوهی یا گورخری و گوشت آن بخورد، دلیل منفعت بود.

تعبیر خواب شکار ابراهیم کرمانی:

اگر به خواب بیند شکاری را به دام گرفت، دلیل است که طالب زنان بود.

تعبیر خواب شکار امام جعفر صادق:

دیدن شکارکردن در خواب بر پنج وجه بود.

اول: سخن لطیف.

دوم: دادن بوسه.

سوم: منفعت.

چهارم: فرزند. پ

نجم: مال.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *