تعبیر خواب فروش-فروختن

تعبیر خواب فروش-فروختن

تعبیر خواب فروخت محمدبن سیرین:

اگر بیند که مصحف بفروخت، دلیل که مسلمانی پیش او خوار بود و بدان که هر چه در راه دین عزیز بود، فروختن آن درخواب بداست. اگر بیند چیز بفروخت مثل غلامِ خود، دلیل است بدنام شود.اگر بیند که زن خویش را بفروخت، دلیل که حرمت و بزرگی او زایل گردد و زشت نام شود، مگر بجز این زن که بفروخت او را زنی دیگر بود کارش به صلاح بازآید.

تعبیر خواب فروختن ابراهیم کرمانی:

هرچند که در دین عزیز بود، فروختن آن به خواب در کار بد است و خریدن آن نیکو بود

تعبیر خواب فروختن جابرمغربی :

اگر بیند که چیزی بفروخت، دلیل است که آن چیز خوار و بی مقدار شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *