تعبیر خواب فیروزه

تعبیر خواب فیروزه

تعبیر خواب فیروزه محمدبن سیرین:

فیروزه درخواب دیدن، ظفر و قوت حال روانی است. اگر بیند فیروزه از وی ضایع گردد، دلیل که مرادش برنیابد.

تعبیر خواب فیروزه جابرمغربی:

اگر بیند فیروزه به خروار داشت، دلیل که به قدر آن مال یابد.

تعبیر خواب فیروزه امام جعفر صادق:

دیدن فیروزه درخواب بر چهار وجه است. اول: ظفر و نصرت. دوم: حاجت روائی. سوم: قدرت و قوت. چهارم: ولایت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *