تعبیر خواب زن

تعبیر خواب زن ابن سیرین نوشته زن جوان در خواب شادی و مقصود مرد است و گرفتاری های آن مرد

ادامه

تعبیر خواب زمرد

تعبیر خواب زمرد تعبیر خواب زمرد محمدبن سیرین: زمرد در خواب دیدن، فرزند و برادر بود یا مال حلال است

ادامه

تعبیر خواب زباله – آشغال

تعبیر خواب زباله – آشغال تعبیر خواب زباله در خواب، نشانه آن است که حرفه یا شغلی پست و رسوایی

ادامه
Page 1 of 212