دیفن باخیا

دیفن باخیا گلی شاداب

در این مقاله گل و گیاه، گیاه زیبای دیفن باخیا را بررسی می کنیم.

ویژگی ها:

نام: دیفن باخیا

نام انگلیسی: Dumb Cane

نوع گیاه: برگ نوک‌ تیز بزرگ دارای لکه ‌های سفید تا زرد در دو طرف

آبیاری: ۷-۴روز یکبار

نور: نور غیر مستقیم

رطوبت: اسپری برگی روزانه

تکثیر: قلمه ساقه، جدا کردن پا گیاه