داروهای افسردگی (داروهای ضدافسردگی)

داروهای افسردگی (داروهای ضدافسردگی)

در این مقاله از بخش سلامت مجله اینترنتی وبگردون داروهای افسردگی یا همان ضد افسردگی را معرفی میکنم. لازم به ذکر است مصرف خودسرانه این داروها ممنوع است.

موارد زیر برخی از داروهای افسردگی (ضد افسردگی) موجود در ایالات متحده است:

Abilify (aripiprazole) – یک داروی ضد روان پریشی است که در ترکیب با یک  داروی ضد افسردگی استفاده می شود

آداپین (دوکسپین)

آنافرانیل (کلومیپرامین)

آپلنزین (بوپروپیون)

آسندین (آموکساپین)

Aventyl HCI (نورتریپتیلین)

Brexipipzole ( Rexulti ) – داروی ضد روان پریشی که در ترکیب با داروی ضدافسردگی استفاده می شود.

سلکسا (سیتالوپرام)

Cymbalta (دولوکستین)

دزیرل (ترازودون)

Effexor XR (ونلافاکسین)

امسم (سلژیلین)

اسکتامین ( اسپراواتو )

اترافون (پرفنازین و آمی تریپتیلین)

ایلاویل (آمی تریپتیلین)

اندپ (آمی تریپتیلین)

فتزیما (لوومیلناسیپران)

Khedezla (desvenlafaxine)

لاتودا (لورازیدون) – یک داروی ضد روان پریشی غیر معمول که برای درمان افسردگی دوقطبی استفاده می شود

Lamictal (lamotrigine) – یک داروی ضد تشنج است که گاهی اوقات برای درمان یا جلوگیری از افسردگی دوقطبی استفاده می شود

لکساپرو (اسکیتالوپرام)

لیمیترول (آمی تریپتیلین و کلردیازپوکساید)

مارپلان (ایزوکربوکسازید)

ناردیل (فنلزین)

نورپرامین (دسیپرامین)

Oleptro (ترازودون)

هلهله (نورتریپتیلین)

پارنات (ترانیل سایپرومین)

پاکسیل (پاروکستین)

پکسوا (پاروکستین)

پروزاک (فلوکستین)

پریستیک (desvenlafaxine)

رمرون (میرتازاپین)

سارافم (فلوکستین)

Seroquel XR (quetiapine) – یک داروی ضد روان پریشی است که در ترکیب با داروهای ضد افسردگی  برای درمان افسردگی دوقطبی استفاده می شود

سرزون (نفازودون)

سینکوان (دوکسپین)

سورمونتیل (تری تری پرامین)

Symbyax (فلوکستین و داروی ضد روان پریشی غیر معمول اولانزاپین)

توفرانیل (ایمی پرامین)

تریاویل (پرفنازین و آمی تریپتیلین)

ترینتلکس (ورتیوکستین)

ویبرید (ویلازودون)

ویواکتیل (پروتریپتیلین)

ولبوترین (بوپروپیون)

زولوفت (سرترالین)

Zyprexa (اولانزاپین) – یک داروی ضد روان پریشی که در ترکیب با یک داروی ضد افسردگی استفاده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *