خانه ورزش 10 تمرین موثر یوگا برای رفع اضطراب, استرس