تعبیر خواب غاز

تعبیر خواب غاز

۱ـ اگر در خواب احساس کنید صدای غاز شما را ناراحت می کند ، نشانة آن است که یکی از افراد خانوادة‌ شما خواهد مرد . اما اگر غازها را در حال شنا کردن ببینید ، علامت آن است که بر ثروت شما به تدریج اضافه خواهد شد .

۲ـ اگر در خواب غازها را میان علفزار یببینید ، علامت موفقیت حتمی است .

۳ـ دیدن غاز مرده در خواب ، نشانة آن است که از زیان و ناراحتی رنج خواهید کشید .

۴ـ اگر فرد عاشقی در خواب غاز ببیند ، نشانة آن است که نامزدش شایستگی و لیاقت دارد .

۵ـ اگر خواب ببینید غازی را دزدکیبا خود می برید ، علامت آن است که ملکی به شما میرسد و به ثروت خواهید رسید . خوردن غاز در خواب ، نشانة اختلاف و مشاجره بر سر دارایی شما است .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *