تعبیر خواب کبک

تعبیر خواب کبک

تعبیر خواب کبک محمدبن سيرين:

كبك در خواب، دليل بر زني خوبروي باشد يا كنيزكي صاحب جمال. اگر بيند كبكي بگرفت، دليل كه زني بخواهد يا كنيزكي بخرد. اگر بيند گوشت كبك خورد، دليل كه لباسي به وي بخشند.

تعبیر خواب کبک ابراهيم كرماني:

اگر بيند گلوي كبك ببريد، دليل كه دختري را دوشيزگي ببرد.

تعبیر خواب کبک جابرمغربي:

اگر بيند كبك نر داشت، دليل بر پسر باشد و كبك ماده، دليل بر زن و كنيزك موافق است.

تعبیر خواب کبک امام جعفر صادق:

ديدن كبك بر چهار و جه است. اول: پسر. دوم: دوست. سوم: رامش كار. چهارم: كام دل يافتن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *