تعبیر خواب کعبه

تعبیر خواب کعبه

تعبیر خواب کعبه محمدبن سيرين:

ديدن كعبه درخواب خليفه بود بر آن كس كه كعبه قبله او بود و هر زيادت و نقصان كه در آن بيند، دليل بر خليفه بود. اگر بيند كه طواف كعبه مي كرد، دليل بر صلاح دين او بود و از خليفه فائده يابد. اگر بيند كه احرام بسته بود و روي در كعبه داشت، دليل به زيادتي صلاح او بود. اگر بيند كه سراي او كعبه بود و مردم آنجا را زيارت مي كردند، دليل كه امانت مردم كند و حرمت يابد.

تعبیر خواب کعبه جابرمغربي:

اگر پادشاهي در خواب بيند كه به كعبه رفت، دليل كه از جانب حق تعالي بزرگيش زياده گردد. اگر بيند كه كعبه بيفتاد يا بسوخت، دليل كه حال خليفه تباه گردد. اگر بيند كه دركعبه بود، دليل كه از شر دشمن ايمن گردد. اگر بيند كه روي به حجر الاسود نهاد، دليل كه حج بگذارد. اگر بيند كه بر بام كعبه بود، دليل كه بيننده بدمذهب بود.

تعبیر خواب کعبه امام جعفر صادق:

ديدن كعبه در خواب بر چهار وجه است. اول: خليفه. دوم: امام. سوم: ايمان. چهارم: ايمني.


برای دیدن تعبیر خواب سایر حروف کافیست از جدول زیر حرف مورد نظر را انتخاب کنید تا تعبیر خواب جامع وبگردون را مشاهده فرمایید.

الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

ژ

س

ش

ص

ض

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *