10 غذایی که باعث ایجاد جوش میشود را میشناسید؟،جوش،آکنه