تعبیر خواب فال-فال گرفتن

تعبیر خواب فال-فال گرفتن تعبیر خواب فال-فال گرفتن محمدبن سیرین: اگر بیند فال می گرفت و فالش نیکو بود، دلیل

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب فاضلاب

تعبیر خواب فاضلاب چنان چه در خواب ببینید لوله فاضلاب دستشوئی شما گرفته و آب کثیف جمع شده و عفونت

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب فرش

تعبیر خواب فرش معنی فرِِش با قالی فرق دارد. قالی را در جای خود نوشته ام. فرش به معنی چیزی

بیشتر بخوانید