تعبیر خواب بت

تعبیر خواب بت بت در خواب هوای نفس است. چنان چه در خواب دیدید که در داخل بت خانه ای

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب فرزند

تعبیر خواب فرزند تعبیر خواب فرزند محمدبن سیرین: اگر بیند او را دختری آید، دلیل سلامتی بود و از اهل

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب فر کردن مو

تعبیر خواب فر کردن مو اگر مردی در خواب ببیند که سر خود را فر زده است در روزهای آینده

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب فتنه

تعبیر خواب فتنه تعبیر خواب فتنه محمدبن سیرین: اگر کسی در خواب بیند که درجائی فتنه پدید آید، دلیل که

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب غایب

تعبیر خواب غایب تعبیر خواب آمدن غایب: اگر به خواب بیند که غایب از سفر بازآمد، دلیل که کار بسته

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب طلبکار | تعبیر خواب | سایت وبگردون

تعبیر خواب طلبکار طلبکار در خواب یا حریف است یا رقیب، یا خصم و دشمن. اگر واقعا بدهکار باشید و

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب طاووس

تعبیر خواب طاووس طاووس فریب زیبایی هاست و چون گوشت این مرغ دلفریب و چشم گیر خوردنی نیست در رویاهای

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب صدف

تعبیر خواب صدف تعبیر خواب صدف محمدبن سیرین: اگر بیند که صدف داشت، دلیل که خادمی پیدا کند. اگر بیند

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب شکار

تعبیر خواب شکار شکار کردن در خواب کوشش در جهت معیشت است و شکار افکندن چه با دام و چه

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب شیطان – ابلیس

تعبیر خواب شیطان – ابلیس   تعبیر خواب شیطان – ابلیس یوسف نبی: دیدن شیطان خلال دین باشد. تعبیر خواب

بیشتر بخوانید