تعبیر خواب بهمن

تعبیر خواب بهمن   خواب یک بهمن: موانع غیرقابل عبور راه شما را سد خواهند کرد. شما یک بهمن را

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب بهشت

تعبیر خواب بهشت تعبیر خواب بهشت ابن سیرین: تعبیر خواب بهشت، خرمی و مژده و بشارت از طرف خداوند است.

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب بستن

تعبیر خواب بستن اگر کسی در خواب ببیند که بند بر وی نهاده شده، بر خلاف آنچه که ممکن است

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب بستنی

تعبیر خواب بستنی تعبیر خواب خوردن بستنی ، شانس است. تعبیر خواب بستنی خریدن ، خطری در روابط اجتماعی است.

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب برکه

 تعبیر خواب برکه  تعبیر خواب برکه برایت: دیدن برکه نشانه‌ آن است که براى کسى از اطرافیانتان اتفاق بدى رخ

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب بوسه

تعبیر خواب بوسه تعبیر خواب بوسه محمدبن سیرین:  اگر کسی بیند کسی را بوسه داد، دلیل که آن کس را

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب بت

تعبیر خواب بت بت در خواب هوای نفس است. چنان چه در خواب دیدید که در داخل بت خانه ای

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب اجاق

تعبیر خواب اجاق تعبیر خواب اجاق لیلا برایت: دیدن اجاق با آتش در خواب، نشانه‌ی خوشبختی است. دیدن اجاق بدون

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب آتشفشان

تعبیر خواب آتشفشان آتشفشان در رویا آسیب‌ها و احساساتی که شخص مدتی طولانی درون خود نگاه داشته است را به

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب آموزش

تعبیر خواب آموزش تعبیر خواب آموزش دادن: اگر دیدید در حال آموزش دادن هستید، علامت آن است که یک موقعیت

بیشتر بخوانید