تعبیر خواب فال-فال گرفتن

تعبیر خواب فال-فال گرفتن تعبیر خواب فال-فال گرفتن محمدبن سیرین: اگر بیند فال می گرفت و فالش نیکو بود، دلیل

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب فاضلاب

تعبیر خواب فاضلاب چنان چه در خواب ببینید لوله فاضلاب دستشوئی شما گرفته و آب کثیف جمع شده و عفونت

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب فرش

تعبیر خواب فرش معنی فرِِش با قالی فرق دارد. قالی را در جای خود نوشته ام. فرش به معنی چیزی

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب فرزند

تعبیر خواب فرزند تعبیر خواب فرزند محمدبن سیرین: اگر بیند او را دختری آید، دلیل سلامتی بود و از اهل

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب فر کردن مو

تعبیر خواب فر کردن مو اگر مردی در خواب ببیند که سر خود را فر زده است در روزهای آینده

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب فتنه

تعبیر خواب فتنه تعبیر خواب فتنه محمدبن سیرین: اگر کسی در خواب بیند که درجائی فتنه پدید آید، دلیل که

بیشتر بخوانید