تعبیر خواب طاووس

تعبیر خواب طاووس طاووس فریب زیبایی هاست و چون گوشت این مرغ دلفریب و چشم گیر خوردنی نیست در رویاهای

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب زبان

تعبیر خواب زبان زبان در خواب بی هیچ تاویل و تعبیر ی اشاره به خود است و هر حالتی که

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب چ

تعبیر خواب چ چاه چاله چهارراه چاق چادر چرخ چراغ چمن  چشم برای دیدن تعبیر خواب سایر حروف کافیست از

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب ت

تعبیر خواب ت تابستان تابوت تاج تب تاجر تایر تعمیر کردن تراشیدن توت فرنگی تله  تل  تمساح  تار  تیمارستان  ترمه

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب پ

تعبیر خواب پ پسته پله پله پروانه پیغمبر پاییز پیرایش پوشک پیراهن پارکینگ  پرواز  پریدن  پول  پیاز  پابند  پادشاه  پاپیون

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب رنده

تعبیر خواب رنده  دو نوع رنده داریم. یکی رنده آشپزخانه و دیگری رنده نجاری. تعبیر خواب رنده آشپزخانه: رنده آشپزخانه

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب خانه

تعبیر خواب خانه تعبیر خواب خانه محمدبن سیرین: خانه مفرد درخواب زن است. اگر بیند خانه را یا ستونهای خانه

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب دانه

تعبیر خواب دانه در قدیم می گفتند دانه های برکت و نعمت خداوند هستند و چنانچه دانه ای زیر پا

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب رود

تعبیر خواب رود تعبیر خواب رود ابن سیرین: رود بزرگ در خواب، دیدن مردی بزرگوار است. اگر بیند در رود

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب چرخ

تعبیر خواب چرخ چرخ در خواب گردونه زندگی است. چرخ و گردونه نظام کارند و بالاخره چرخ در خواب های

بیشتر بخوانید